Hi ha molts problemes que poden estar degradant les nostres bigues: aluminosi, carbonatació, oxidació, humitats, tèrmits... Si no les reparem a temps, aquestes bigues poden fletxar o trencar-se i provocar greus accidents. Per això és necessari que rehabilitem el sostre en mal estat amb el sistema NOUBAU, la millor solució per reforçar qualsevol tipus de biga, ja sigui d’acer, fusta o formigó. 

NOUBAU és un sistema integral ideal per a la rehabilitació, el reforç i la substitució de sostres en mal estat. Permet reparar qualsevol tipus de biga (acer, fusta i formigó) amb qualsevol patologia, ja sigui aluminosi, humitats, tèrmits... És l’únic sistema que realitza una substitució funcional i efectiva de les bigues malmeses, garantint un sostre sense fletxes ni esquerdes.

Contacte